Kapelrekening mei 1647 – mei 1648

Bron: Algemeen Rijksarchief, eerste afdeling, archief van de Staten-Generaal (inv.nr. 12558.5)

p.1

Reckeninge bewijs ende reliqua de welcke is doende Wouter Aerts de Ridder als cappelmeester alhier in Udenhout van sinte Lamberts cappelle beghiennende te meij anno 1647 ende eijnde te meij anno 1648 ende dat vanden ontfanck ende wtgeven hier nae volgende

Ontfanck

Inden iersten ontfangen van de verscheijen goede herten geneghen tot dese cappelle die somme van — v g. ii ort

Item alnoch ontfangen eenen godts penninck van Adriaen Janssen tot reparatie van dese cappelle die somme van — v st.

Item alnoch ontfangen van verscheijen persoonen tot reparatie van dese cappelle die somme van — ii g. xvi st.

p.2

Item alnoch ontfangen vande oude schutters tot reparatie vande cappelle die somme van — xxii st.

Item opten xxiien junij 1647 van goede herten die geneghen waeren tot dese cappel te geven ende tot reparatie die somme van ii g. xvi st.

Item alnoch van xxiiboossen riet die int voorleeden jaer sijn over gebleven int decken van dese cappel die somme van — xi st. ii ort

Item alnoch ontfangen van affval is overgebleven van decken op de cappelle int teghenwoordich jaer anno 1648 die somme van — iiii g. v st.

Item alnoch ontfangen eenen godts penninck van de erfgenamen Jacop Arien Brocken ende behoeff van reparatie van de cappelle somme vii st.

p.3

Item alnoch ontfangen opten iersten januaris anno 1648 van verscheijen goede herten ende dat tot reparatie tot dese arme cappelle die somme van — iiii g.

Item alnoch ontfangen van Cornelis Handrick Bertens ende van Jan Janssen Rijcken een mudt rogge welcke voors. mudt rogge Jan Willem Geritssen heeft geven tot caritaeijt ende reparatie van dese arme cappel van die voors. rog ontfangen — xi ½ g.
ende was verschenen tot lichmis anno 1647

Somma den geheelen ontfanck belopt die somme van xxxii g. en xiii st.

p.4 (blanco)

p.5

hier nae volcht het wtgeven teghen den voors. ontfanck inden iersten geven opten xen merte anno 1648 ten boos aenden rentmeester Schuijl vier jaeren tacxssen dat dese cappel is getaxsseert tot onderhoudt vande predicanten waer mede is betaelt tot meij verschenen anno 1648 belopt die somme van — x g. viii st.

Item alnoch geven van gelaes te rijpeeren in dese cappel die somme van — xxi st. iii ort

Item alnoch gecocht van Peter Handrickxs wonende tot Cappel seckere riet om op dese cappelle te decken daer voor geven die somme van — xxx g. viii st.

p.6

Item alnoch geven voor neghen boossen en een halff latten tot behoeff van dese cappel daer voor geven die somme van — iii g.

Item alnoch geven Jan Anthonis voor nagelen voor dese cappel die somme van — xxi st.

Item alnoch geven Handrick Janssen decker van het voors. riet op de cappel te decken ende dat van aerbeijts loon die somme van — vi g. viii st.

Item lanoch geven Sijmon Thomas van den decker te uperen ende het voors. riet enden andere resschap(?) op de cappel te dragen geven aerbeijts loon somme van — ii g. v st.

p.7

Item alnoch geven van oncosten dat die voors. voerlieden hebben vertert die het riet hebben gehalt tot Cappel voor dese arme cappel ende voor caritaeijt die coesten belopt die somme van — v g. iiii st.

Item alnoch van aerbeijts loon geven die gheene die de straeijt hebben gemaeckt ende gedijckt door ordenen vanden hoogemeester die somme van — xxviii st.

Item ten voors. dagen doen dese reckeninge is gedaen ende gepasseert soe iesser vertert met de borgemeesters ende capmeester ende meer andere naegebueren ten huijssen Aert Dierck Aerts die somme van — iii g. viii st.

Item noch geven van dese reckeninge te schrijven ende wt te reckeningen voor de gemeijne naegebueren die somme xii st.

Somma het geheel wtgeven belopt die somme — Lxv g. iii st. en … (onleesbaar)

p.8

Den ontfanck ende wtgeven teghen een afgetrocken soe iest geblecken dat dese capmeester heeft meer wtgeven als ontfangen die somme van — xxxiii g. x st i ort

Op huijden den xxvien meij 1648 soe is dese reckening gedaen ende gepasseert voor de borgemeesters ende meer anderen naegebueren ten huijssen van Aert Diercken ende van de borgemeesters onderteckent vande teghenwordich jaer Cornelis Aerts Lepper en Cornelis Arien Claes

Bij mij Cornelis Aertsen borgemeester

Bij mij Cornelis Ariaen Scheijven borgemeester

Reageren is niet mogelijk