Kapelrekening mei 1646 – mei 1647

Bron: Algemeen Rijksarchief, eerste afdeling, archief van de Staten-Generaal (inv.nr. 12558.5)

p.1

Reckeninghe bewijs ende reliqua de welcke is doende Cornelis Peter Ghijsberts als cappelmeester alhier in Udenhout van sint Lamberts cappel beghiende den iersten meij anno 46 ende eijnde den iersten anno 47 ende dat vanden ontfanck ende wtgeven hier nae volghende

Inden iersten ontfangen eenen godts penninck gecomen van Handrick Janssen als pachter vanden bieren impost die somme van — v st.

Item noch eenen godts penninck gecomen van Jan Martens smidt die somme van — iii st.

Item noch ontfangen eenen godts penninck gecomen van Jan Janssen Rijcken die somme van — iii st.

Item noch eenen godts penninck ontfangen van de erfgenamen Cornelis Marcelis Heijmans die somme van — viii st.

p.2

Item noch ontfangen van verscheijen persoonen ende in verscheijen reijssen geven ende geoffert tot behoeff ende onderhoudt van dese cappel die somme van — vi g. iii st.

Item noch ontfangen vande oude schutters tot onderhoudt van dese cappelle somme van — xxxi st.

Item nocg ontfangen opten xxien meij van verscheijen persoonen is geven tot carataeijt ende onderhoudt dese cappel die somme van — ii g. vii st.

Item noch ontfangen op sinxen dach van verscheijen persoonen geven ende geoffert tot onderhoudt van die cappel die somme van — xxviii st.

Item opten xxxen julius ontfangen van verscheijen persoonen is geven ende geoffert tot onderhoudt de cappel somme van — ii g. ix st.

p.3

Item opten xven augustus maria hemelvaert dach ontfangen van verscheijen persoonen is geven ende geoffert tot carataeijt ende onderhoudt dese cappel somme xviii st.

Item noch ontfangen in sepotember van verscheijen goede herten is geven ende geoffert tot behoeff ende onderhoudt van cappel somme ii g. vi st.

Item noch ontfangen op alderheijlige dach van verscheijen personen is geven ende geoffert tot carataeijt ende onderhoudt de cappel somme van — xxi st.

Item opten iien febrearis onser lieve vrouwen lichmisdach ende voor ende nae ontfangen van verscheijden offer boter vlas ende anders tot gelt gemaecke tot behoeff ende onderhoudt voor de cappel bij een gereckent belopt die somme van — iii g. xii st.

p.4

Item noch ontfangen te paessen ontfangen van veel verscheijen persoonen is geven ende geoffert soe boter eijer vlas en rog ende gelt te samen vercocht tot behoeff ende onderhoudt van de cappel belopt die somme — xvi ½ g.

Item noch ontfangen van Cornelis Handrickxs ende Jan Janssen den Rijcken een mudt roggen die eertijts is geven van Jan Willem Gerits tot behoeff ende onderhoudt van dese cappel mede te onderhouden ende repereren nae behooren vanden voors. rog ontfangen die somme van — ix g.

Somma den geheelen ontfanck belopt die somme van — xLvii g. en xiiii st.

p.5

hier nae volcht het wtgeven teghen de voors. ontfanck

Inden iersten geven ende gerepeert inde cappel soe aende gelaes ende het schot aende duer ende seelen gecocht tot behoeff dese cappel te samen geven met de aerbeijt vi g. ii st.

Item september wederom riet gecocht van Peter Ariens tot Cappel wonende waer mede de norde sijde van die voors. cappel mede is opgedeckt daer voor geven die somme met de bande ende costen te samen die somme van — xxvvvv g. iiii ½ st.

Item geven Hendrick Janssen van het voors. riet op de cappel te decken aende norde cant somme iii g. v st.

p.6

Item noch geven vanden decker te uperen die somme van — ii g. v st.

Item noch geven voor latten tot behoeff de cappel somme iii g.

Item noch geven voor lat nagel aen Jan Anthonis Cuijper — xxxvi st.

Iteme geven aen Aert Diercken van gehalt bier voor den decker ende andere costen sijn van die voerlieden die het riet hebben gehalt samen bij een gereckent maeckt die somme van — xviii st.

Item noch wordt hier gestelt voor wtgeven dat de gemeijne naegebueren Wouter Aerts Ridder toe voegen voor sijnen dienst van bewaeren de cappel ende de naegebueren in te laten ende nae hen gevlucht goet toe te sien die somme van — v g.

p.7

Item noch wordt hier gestelt voor wtgeven dat de gemeijne naegebueren ende borgemeesters en cappelmeester hebben vertert doen dese reckeninge is gedaen ten huijssen van Aert Diercken die somme van — xxxvi st.

Item van dese reckeninghe te schrijven geven — xii st.

Somma het geheel wtgeven belopt die somme — xLviii g. xviii st. en ii ort

De ontfanck ende wtgeven teghen een efgetrocken soe iest geblecken meer wtgeven als ontfangen die somme van — xxiiii st. ii ort

p.8

Op huijden den xiiien soe is dese reckeningen gedaen ende gepassert voor de borgemeesters ende gemijne naegebueren ten huijssen van Aert Diercken ende vande borgemeesters onderteckent allent sonder aerch ofte lieste

Dmerck van Peter Willems van Rijswijk borgemeester

Dmerck van Jan Aert Wouter borgemeester

Reageren is niet mogelijk