Kapelrekening mei 1645 – mei 1646

Bron: Algemeen Rijksarchief, eerste afdeling, archief van de Staten-Generaal (inv.nr. 12558.5)

Reckeninge bewijs ende reliqua de welcke is doende Peter Sijmons als cappelmeester alhier in Udenhout van Sint Lamberts Cappel beghinnende den iersten meij anno 1645 ende eijnde te meij 1646 ende van ontfanck ende utgeven hier nae volghende

Inden iersten ontfangen van verscheijen persoonen die geneghen waeren tot de cappel ende tot caritaeijt ende reparatie voor dese cappelle die somme van — iiii g. xiii st. ende iii ort

Item noch ontfangen eenen godts penninck gecomen van Handrick Janssen decker die somme van — v st.

p.2

Item noch ontfangen op ons lieffs heeren hemelvaertdach van verscheijen persoonen is gegeven tot raparatie ende onderhoudt van dese arme cappel die somme van — ii g

Item noch ontfangen op sinxen dach van verscheijen goede herten tot onderhoudt van dese cappel somme van xxxii st

Item noch ontfangen opten 24 junius van verscheijen persoonen tot behoeff van dese cappel somme xxi st

Item noch ontfangen opten iien julius van verscheijen persoonen is geven ende geoffert tot reparatie ende onderhoudt van dese cappel somme van — iii g xvi st

p.3

Item noch ontfangen opten xven augustus van verscheijen persoonen is geven tot behoeff ende onderhoudt van dese cappel dies omme van — xxviii st

Item noch eenen godtspenninck ontfangen van Jan Anthonis Cuijper ende Aert Diercken somme v st

Item noch ontfangen opten viiien september van verscheijen goede herten die genegen waeren tot dese cappel te onderhouden somme ii g iii st

Item opten iersten october noch ontfangen van de naegelaeten erfgenaemen Cornelis Marcelis Heijmans saliger eenen dicgeton den voors. Cornelis heeft geven tot behoeff ende onderhoudt van dese arme cappel welcke dicaton mackt iii g. iii st

p.4

Item noch ontfangen op alderheijlige dach van verscheijen persoonen is geven ende geoffert voor dese cappel somme xxv st.

Item noch ontfangen dat van verscheijen persoonen is geven te kerssemis ende nieuwe jaersdach te samen bij een gerecken maeckt die somme van — ii g. xv st.

Item noch ontfangen te paessen van verscheijen personen is geven ende geoffert tot onderhoudt van de cappel soe rog vlas eijer ende boter t samen vercocht belopt in gelt somme xv g.

Item noch ontfangen van een mudt roggen die Cornelis Handrickxs ende Aert Handrickxs aen dese cappel sijn gelde eertijts geven van Jan Willem Gerits tot behoeff ende onderhoudt van dese aerme cappel vanden voors. rog(?) ontfangen dies omme van — viii g. x st.

Somma den geheelen ontfanck belopt die somme van — xLvi g. xvii st iii ort

Hier nae volcht het wtgeven teghen den voors. ontfanck inden iersten geven van rijpeeren aen het houtwerck inden tooren ende eenen niewen reep aende clock te samen affgeven — ii g. xv st.

Item noch geven aenden rentmeester Schuijl 2 jaeren tacxsen dat dese cappel is getacxceert int onderhouden van die predicanten verschenen anno 43 ende 44 die somme van — v g. iiii st.

Item nocg gecocht riet van Peter Ariens Wesster(?) wonende tot Cappel op de lanstraeijt ende dat tot behoeff van dese cappel waer mede teijnden opten koir is gedeckt daer voor geven met de bande ende roeijen en oncosten te samen die somme van — xviii g. xvi st.

Item noch geven Handrick Janssen van arbeijt van het voors. riet op het koor eijnde te decken die somme van — ii g. xv st.

Item noch geven Adriaen Handrickxs Meijer vanden decker te uperen — ii g.

Item noch geven voor latten die opten voors. koor van de cappel sijn gedaen somme van — iiii g. x st.

Item noch geven voor nagel tot behoeff vande cappel somme — ii g. ii st.

Item noch geven van gehalt bier voor die aerbeijer somme van — xviii st.

Item noch geven Aert Diercken dat de voorscreven hebben vertert die het riet gehalt somme xxv st.

Item noch wordt hier gestelt van de gemeijne naegebueren voor den dienst die Wouter Aerts heeft gedaen int bewaeren dese cappel ende het gevlucht goet dat de naegebueren in hadden ende de naegebueren in te laten soe woorden den voors. Wouter vergonnen die somme van — v g.

Item noch geven aen Aert Diercken dat de borgemeesters ende cappelmeester meer gemeijne naegebueren daer hebben vertert doen dese reckeninghe is gedaen ende gepasseert die somme van — iii g. x st.

Item geven van schrijven dese reckeningen somme van — xii st.

Somma het geheel wtgeven belopt die somme xLix g. vii st

Item het wtgeven teghen den voors ontfanck afgetrocken soe iest geblecken meer wtgeven als ontfanghen die somme van ii g. ix st i ort

Op huijden den xxven meij anno 46 soe is dese reckeninge gedaen ende gepassert voor de gemeijne naegebueren ende vande borgemeesters onderteckent ten huijse van Aert Diercken allent sonder aerch ofte lieste

(ondertekend door:)

Anthonis Jansen vander Pas
Borgemeester

Dmerck van Jan Janssen Gerits Appels Borgemeester

Reageren is niet mogelijk